รับซื้อเพชร

ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับกฎหมาย  (อ่าน 16798 ครั้ง)

มิถุนายน 30, 2011, 01:01:01 am
  • บุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม

เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมขอเรียนว่าเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม ซึ่งเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมขอเรียนว่า ปัจจุบันเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความรูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือ เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูล เว้นแต่ว่าเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม มีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ :

•ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย;
•เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม;
•เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม; หรือ
•กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร การสละข้อเรียกร้อง (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมได้รับจากท่าน เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมจะนำมาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซด์ ของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมจึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซด์นี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมขอเรียนว่า เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมขอเรียนว่าเว็บไซด์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซด์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมแต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอมเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว  
เชียงรายช้อปปิ้งดอทคอม
http://www.chiangraishopping.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2015, 01:34:13 pm โดย admin »


 

สถานที่รับซื้อเพชร | ตั้งชื่อ
รับซื้อเพชร | รับซื้อทองเชียงราย | ช่างประตูม้วน